Енергийна
ефективност

EGC-2022-Kristal-10

Като градът, който генерира 40% от брутния вътрешен продукт на страната, София ще играе водеща роля в определянето на амбициозни цели за намаляване на въглеродните емисии. Затова темата за устойчивата енергия е включена в редица стратегически цели за развитие, свързани с икономиката, околната среда и транспорта в Столична община. 

Столична община е част от Споразумението на кметовете за климата и енергията до 2050 г., а основният ѝ стратегически документ – Визия за София 2050 начертава пътя към декарбонизацията на икономиката като част от дългосрочната стратегия за развитие на София. Търси се холистичен подход, с участието на всички заинтересовани страни и на граждани, неправителствени организации, професионални съюзи, академични среди, компании за комунални услуги и доставчици на технологии, както и финансови институции.

Общият устройствен план на Столична община включва схеми за пространствено развитие на столичния район, за използването на земята и ресурсите от минерални води, както и различни други анализи, включително за използването на енергия. Планът е отправна точка за процеса на планиране и за други стратегически документи като:

За периода 2007-2020 г. са направени значителни инвестиции за намаляване на потреблението на енергия в обществения транспорт и в общинските съоръжения. В резултат на тези инвестиции потреблението на енергия в обществения транспорт е намаляло със 7,5 %, а в общинските съоръжения е намаляло с 46,3 % в сравнение с базовата 2007 г. 

Възобновяемите енергийни източници представляват 10,35% от крайното енергийно потребление, а усилията са насочени към добавяне на 700 000 гигаватчаса/год. чиста енергия до 2030 г. и достигане на 15% дял енергия от възобновяеми източници.  Тъй като централното отопление се използва в над 60% от домакинствата, плановете за декарбонизация на топлинната енергия включват използването на до 50% местно произведен зелен водород вместо природен газ.

Общински инициативи
  • Инвестиции в енергийната ефективност на общинския сграден фонд

През последните 10 години Столична община прилага мерки за енергийна ефективност във всички общински сгради. В над 100 сгради е извършено цялостно саниране (енергийно преоборудване, изолация на стени и покриви и топлоизолация, реконструкция на инсталациите), което е довело да значителни спестявания на енергия.

Чрез инициативата всички отговарящи на условията сгради на детски градини в общината трябва да бъдат оборудвани с фотоволтаици, интелигентни системи за управление на енергията и мониторинг на качеството на въздуха. Подобни мерки са приложени към 46 сгради на детски градини, за да се постигне по-голямо намаление на конвенционалната енергия с около 60%.

В най-новата детска градина, отворила врати през декември 2022 г. в най-населения квартал на София са интегрирани технологии за енергийна ефективност. Фасадата на сградата е с термопанели, а отоплението, осветлението и водоснабдяването се осигуряват с енергия от фотоволтаични панели. Сградата разполага със специална система за събиране на дъждовната вода, която се използва за напояване на заобикалящите зелени площи.

Ако имате проект или инициатива, свързана с енергийната ефективност на  Столична община, ще се радваме да ни пишете на