Качество на въздуха

Столична община исторически превишава пределно допустимите стойности на вредни частици в атмосферния въздух, макар градът да регистрира устойчива тенденция към подобрение. През последните 10 години в столицата се наблюдава трайна тенденция за намаляване на емисиите на вредните частици в атмосферния въздух (азотен оксид (NO2), ФПЧ10 и ФПЧ2.5), спрямо данните от официалните пунктове за замервания.  

От 2019 г. средногодишните концентрации на фините прахови частици (ФПЧ10) са под пределно допустимите стойности за всички станции, а за дневните превишения само станция Надежда, в северната част на града регистрира данни над допустимите регулаторни граници.

EGC-2022-Kristal-1210x1210-3mmBleed9

В различни стратегически документи и бъдещи планове на общината са приети редица мерки за справяне с лошото качество на въздуха. Най-големият дял ФПЧ10 се отделят от битовото отопление в града (53%), следвано от транспорта (42%). Данните показват, че вредните емисиите от домакинствата са свързани с енергийната бедност. Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столичната община 2021-2026 се основава на това и планира съответните инвестиции.

Общински цели, мерки и инициативи
Програмата има хоризонтално интегриран бюджет от около 1,2 милиарда евро. Основните предвидени мерки за подобряването на качеството на въздуха са:
 1. По-нататъшно разширяване на линия 3 на метрото;
 2. Закупуване на 137 електрически превозни средства за обществен транспорт и инфраструктура за зареждане;
 3. Субсидиране на преминаването на домакинствата към по-малко замърсяващи алтернативи на горивата;
 4. Развитие на транспортната свързаност с цел намаляване на транзитния трафик през вътрешността на града (вкл. чрез връзки с Околовръстен път);
 5. Поддръжка и ремонт на пътната инфраструктура;
 6. (Пре)изграждане на 10 км трамвайна линия;
 7. Разширяване на пешеходната мрежа в центъра на града с 442082 м в 7 зони;
 8. Разширяване на зелените коридори с 28000 м2 като част от по-широка инициатива за 32-километров “Зелен Ринг”. От 2022 г. тече интегриране на Зеления ринг в текущата актуализация на Общия устройствен план на София.
 9. Планирано измиване на пътищата, вкл. като част от спешни мерки за подобряване на качеството на въздуха.
 10. Проучване на осъществимостта и разработване на проекти за централни отоплителни възли от местен мащаб.
 • Визия за София 2050″ домакинствата, използващи твърди горива, бяха индивидуално идентифицирани (общо 54 802) чрез данни от националното преброяване на населението в България, което дава възможност за целенасочена интервенция (фигура 9).

През 2021 г. България актуализира своето преброяване, което означава, че този анализ може да бъде актуализиран и в бъдеще. През 2018 г. в София започна въвеждането на електростатични филтри за комини в кварталите в неравностойно положение. До момента са инсталирани 542 електростатични филтъра (Фигура 10), предимно в домакинства в неравностойно положение в кварталите Факултета (запад) и Христо Ботев (изток). Планирано е да бъдат монтирани 2000 филтъра до края на 2023 г.

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столичната община 2021-2026  също предвижда инвестиции за преминаване от твърди горива към алтернативи за 28 815 домакинства (~53% от всички, използващи твърди горива, вж. фигура 9). 

София е водещ бенефициент по два проекта за безплатно заместване на отоплителни уреди на твърдо гориво:

— LIFE IP CLEAN AIR (бюджет ~16,7 млн. евро за 5 общини), планиран за 2019-2024 г., като ще обхване 4700 домакинства. 
— Вторият проект е финансиран по българската ОП “Околна среда” (бюджет ~22,7 млн. евро) и е насочен към 15000 домакинство. Към октомври 2021 г. 5506 заявления са приети и в момента се извършват инсталации на 5047 климатика, 3121 отоплителни уреди на пелети, 469 газови отоплителни уреди и 6512 радиатора. 

 •  SOFAIR

София работи с експертни и стартъп екосистеми, в т.ч. SOFAIR – международна конференция за качеството на въздуха в София 2017-2019 г.

(съвместно с JRC), както и Sofia Urban Challenge, който по-късно прерасна в първия пилотен проект за споделени електрически велосипеди в града. 

През 2022 г. Зелена Столица беше домакин на хакатон за подобряване на качеството на въздуха в България, съвместно с Clean Air Fund, MOVE.BG, VMware, Lime и Deloitte.

Независими инициативи
 • air.sofia.bg

София инвестира в предоставянето на информация за качеството на въздуха, включително единен портал за качеството на въздуха air.sofia.bg и система за ранно предупреждение за качеството на въздуха, 22 допълнителни станции за контрол на качеството на въздуха в реално време + обществени информационни табла за качеството на въздуха. 

Sofia Urban Challenge – Фаза 2 е първата система за споделено ползване на електрически велосипеди в София. Инициативата се организира от Cleantech Bulgaria и Зелена София по проект, финансиран от Climate-KIC, и включва широк кръг партньори. Решението и внедряването на системата се извършва от стартъп компанията ElJoy Bikes, която също е част от програмата Cleantech Bulgaria и Climate-KIC Accelerator.

Най-старият природен парк на Балканите – парк Витоша, е първото място, където всеки може да се възползва от новата услуга. Първата велостоянка с 10 велосипеда е позиционирана на паркинга на Националния исторически музей като начална точка, откъдето всеки може да наеме своя велосипед.

Ако имате проект или инициатива, свързани с подобряването на качеството въздуха на Столична община, ще се радваме да ни пишете на