Климатични промени: адаптиране

EGC-2022-Kristal-14

Участието на гражданите в борбата с климатичните промени е ключово за предотвратяването на рисковете, свързани с глобалното затопляне. София, подобно на много европейски градове, е изложена на инфраструктурни, социални и икономически рискове в резултат от очакваните климатични промени. 

В България прогнозата за изменението на климата предвижда затоплянето в страната през 2050 г. да бъде 0,75 – 1,5 ℃ според най-оптимистичния и с 2,5 – 3,5 ℃ според най-песимистичния сценарий. Това поставя редица предизвикателства пред местните общини и нуждата от междусекторен и холистичен подход за справянето с този проблем.


Столична община е поела ангажимента към инициативата Споразумение на кметовете за климата и енергията да намали емисиите на територията на общината с най-малко 40 % до 2030 г. Като част от процеса на разработване на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г.  е извършена оценка на уязвимостта и рисковете от изменението на климата. Степента на уязвимост и нивото на въздействието на климатичните рискове са разгледани поотделно за всеки от секторите: Води, Горско стопанство и земеделие, Градоустройство, Гражданска защита, бедствия и аварии, Околна среда и биоразнообразие, Отпадъци, Сгради, Транспорт, Туризъм и Човешко здраве. Климатичните рискове, идентифициране за София са екстремни горещини, екстремни валежи, бури, суши, наводнения, мъгли и потенциал за атмосферно замърсяване.

Общински инициативи

Планът предвижда цялостни действия, насочени към предизвикателствата, свързани с мобилността, повишаване на привлекателността на градската среда и осигуряване на по-добро качество на живот. 

За да се намали уязвимостта на София спрямо климатичните промени, планът разработва 36 конкретни мерки за адаптиране към изменението на климата. Предвиденият общ бюджет е 90,262 млн. лв. за периода до 2030 г., разпределен в пет категории:

  1. Правна, административна и управленска рамка за политиката в областта на климата
  2. Подобряване на институционалния, експертния и финансовия капацитет
  3. Приложни изследвания и развитие на градската среда
  4. Инвестиции в техническа и зелена инфраструктура, сгради и обществени дейности
  5. Създаване на система за широко обществено участие в изпълнението на мерките.

Планът включва още следните проекти:

— Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения в опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000 – за територии с екологична връзка с планината Витоша и други територии от екологичната мрежа Натура 2000 в рамките на Столична община;

— Оценка на капацитета на транспортните системи във връзка с изменението на климата;

— Стратегическо планиране за реконструкция и разширяване на зелената система и инфраструктура;

— Проучване на уязвимостта към изменението на климата сред социално-демографските групи на територията на Столична община и разработване на план за действие;

— Въвеждане на екомаркировка на туристическите предприятия в София;

— Подобряване на бързата реакция при пожари в горски, селскостопански и градски райони.

Общинската програма “София избира” позволява на гражданите да гласуват за проекти, инициирани от местни организации или граждани, които представят решения за адаптация към климатичните промени. Всяка година печелившите проекти ще бъдат подкрепени финансово, за да станат реалност. През 2022 г, гражданите имаха възможността да гласуват за 34 проекта, 4 от които бяха избрани за реализиране. Така зададеният бюджет от 1 000 000 лв. ще бъде разпределен за реализацията на първите 4 проекта, събрали най-много гласове на гражданите: 

  • Повече колела днес, по-чист въздух утре – Пъмп трак София – 1156 гласа (бюджет – 140 000 лв. за локацията в “Младост”);
  • Речен площад “Лъвов мост” – 1141 гласа (бюджет – 464 100 лв.);
  • Изграждане на парк “Мокренски проход” – 764 гласа (бюджет – 93 929 лв.);

ДВОРА – детска площадка и общностно “място” в кв. “Факултета” – 709 гласа (195 000 лв.).

Независими инициативи

Инициативата Зелена линия София е на архитектите Светослав Александров и Християна Василева и предлага обединяването на неизползваните отсечки от ЖП инфраструктурата на София в ново устойчиво публично пространство. Зелена линия се стреми към адаптирането на изоставени пространства и неизползвани ЖП линии в нова инфраструктура, която да свърже градската среда. Целта е да се създаде линеен парк по протежението на старите ЖП трасета, съществуващите и бъдещи вело- и паркови алеи около центъра на София. Така ще се оформи 32 км. Зелен ринг, който обвързва централните и периферните квартали, големите паркове и градини, както и множество обекти на културата и спорта. Той ще се използва за здравословно придвижване, разходка, отдих и туризъм, както и като платформа за културни, спортни и образователни мероприятия. Зеленият ринг ще предоставя безпрепятствен вело и пешеходен достъп между кварталите чрез наземно и над/подземно преминаване на улици и булеварди. Новото мултифункционално и комуникативно пространство ще стимулира активното придвижване в града и ще създаде благоприятна среда за бъдещи инвестиции в момента неатрактивни зони в обхвата на трасето.  

Независимата инициативата “ЕдноДърво” включва граждани в картографирането на градски дървета в София на дигитална карта – https://ednodarvo.io/. 

ЕдноДърво е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която има за цел създаването на интерактивна дигитална карта на градските дървета

Чрез широко включване на граждани и експерти на crowdsourcing принцип, проектът ще събира и актуализира данните за градската дървесна растителност през оптимизирана за мобилно ползване интернет платформа. Данните, които генерира инициативата, ще са отворени, за да може събраната информация да се използва свободно и да подобри грижата за дърветата в града дългосрочно. Работата на ЕдноДърво цели да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете, като създаде условия за включване на гражданите в тези процеси.

Ако имате проект или инициатива,  свързани с адаптирането на Столична община към климатичните промени, ще се радваме да ни пишете на