Климатични промени: смекчаване

EGC-2022-Kristal-12

Водена от целите поставени в Европейския зелен пакт София цели да превърне зелената трансформация в свой основен приоритет. През 2018 г. градът стана член на инициативата Споразумение на кметовете за климата и енергията, в рамките на което се поставят нови цели за намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % за периода 2021-2030 г. спрямо базовата 2007 г. Като член на тази инициатива, София ще има възможността да се възползва от обмяна на опит с кметове на европейски общини, както и нови източници на финансиране за постигане на въглеродна неутралност до 2030 г.

За периода 2021-2030 г. Столична община е одобрила 26 проекта за подобряване на енергийната ефективност, интелигентни градове и използване на възобновяеми източници на енергия. Общата стойност на планираните инвестиции е 463 275 314 евро, от които 138 661 204 евро собствени средства.

Общински инициативи

Планът представя интегриран подход за планиране и отчитане на предприетите действия в областта на енергетиката и климата. Създадена е хоризонтална рамка от стратегии, програми и планове в подкрепа на действието на новия План включително:

  1. Визия за София – дългосрочна стратегия за градско развитие до 2050 г.;
  2. Програма за управление на качеството на въздуха за периода 2021-2026 г.;
  3. План за устойчива градска мобилност 2019- 2035 г.
  4. План за намаляване на шума;
  5. Стратегия за подобряване на инженерната инфраструктура и публично предоставяните услуги (водоснабдяване, канализация, пречистване и т.н.).
 • Подкрепа за подобряване на енергийната ефективност

В периода 2017-2020 г. Столична община обновява 114 обекта, като генерира годишни спестявания на енергия в размер на 44 792 073 kWh. Подпомага се санирането на частни сгради, включително с финансова подкрепа  в размер на 100% финансиране или покриване на част от финансирането. 

 • Подобряване на градския транспорт

Според Плана за устойчива градска мобилност, до 2035 г. в София ще преобладават устойчивите начини на придвижване, които трябва да достигнат дял от 80%, като автомобилното придвижване намалее до 20% от общия дял придвижвания.

Планът включва мерки за смекчаване на ефектите от климатичните промени в четири сфери: административна рамка за намаляване на емисиите, мерки за хоризонтално планиране, инвестиционни стратегии за намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, и развитие на комуникационна стратегия за ангажиране на обществеността.

Ако имате проект или инициатива, свързани със смекчаването на климатични промени на Столична община, ще се радваме да ни пишете на