Отпадъци и кръгова икономика

EGC-2022-Kristal-6

Столична община оперира с интегрирана система за управление на отпадъците, включваща както съвременна инфраструктура и логистика. Има редица мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци, които включват повишаване на осведомеността на населението с кампании и целенасочено ангажиране на заинтересованите страни.

През 2020 г. битовите отпадъци в София възлизат на 476 кг на глава от населението, което е с около 5% по-малко в сравнение с 2018 г. и с около 16% по-малко в сравнение с 2017 г.

Остатъчните и биоотпадъците на София се третират в две наскоро построени съоръжения, които са съфинансирани от ЕС и собственост на общинско предприятие. Всички остатъчни отпадъци се преработват в модерната инсталация за механо-биологично третиране, изградена в местността Садината в землището на с. Яна с капацитет от 410 000 тона годишно. Заводът е насочен предимно към извличане на рециклируеми материали (9,5 % от вложените материали) и производството на гориво, получено от отпадъци (43,5 % от входящия материал). Заводът за преработка на биоотпадъци на площадка “Хан Богров” се състои от инсталация за анаеробно разграждане и инсталация за компостиране за производство на електроенергия и висококачествен компост.

Това води до драстично намаляване на количеството депонирани и пропорционално увеличение на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци.

Общински цели, мерки и инициативи
  • CircE — Европейски региони към кръгова икономика

За подпомагане на прехода към кръгова икономика, Столична община, заедно с още 8 други европейски региони, е част от инициативата CircE — Европейски региони към кръгова икономика. Тя стартира през 2017 г. и завършва успешно през 2021 г., като има за цел да помогне на партньорите по проекта да увеличат капацитета на техните политически инструменти за насочване на местната икономика към кръгов модел. В рамките на проекта, общините се стремят да модифицират настоящите си инструменти и да създадат нови политики главно чрез обмен на знания и опит между партньорите. Получените нови знания се прилагат в управлението на определени отпадъци, като например текстил.

За да помогне на гражданите да се ориентират в различните начини за събиране на отпадъци, Столична община създава специализиран уеб портал – waste.sofia.bg.

Освен, че предоставя инструкции за разделно събиране на отпадъци, уебсайтът поддържа карта, показваща точното местоположение на всички пунктове за събиране на отпадъци.

  • Рециклиране на текстилни отпадъци

Дрехите, които вече не са необходими, могат да се изхвърлят разделно и да се използват повторно с помощта на 98 контейнери за текстилни отпадъци, разположени из цяла София. Системата се управлява от три пункта за събиране на текстил, които осъществяват дейността си само въз основа на приходите от продажбата на събраните текстилни отпадъци.

Столична община подкрепя тези дружества чрез създаване на подходяща правна рамка и осигуряване на необходимите обществени места за поставяне на контейнерите. В резултат на тези мерки през 2021 г. са събрани 1120 тона ненужен текстил. 346,9 тона от тях са разпределени за повторна употреба, включително остатъчните количества от 2020 г., а 790,6 са рециклирани или изпратени за оползотворяване.

Независими инициативи

Инициативата насърчава хората да събират подходящите за рециклиране пластмасови капачки. Всяка година, тя достига до повече граждани и се разраства извън София, въпреки че на територията на Столична община се събира най-голям обем капачки. След предаване на капачките за рециклиране, даренията се използват за подпомагане на българските болници със закупуване на кувьози, а вече и детски линейки.

Ако имате проект или инициатива, свързани с управлението на отпадъци на Столична община, ще се радваме да ни пишете на