Природа и биоразнообразиe

EGC-2022-Kristal-1210x1210-3mmBleed3

Столична община се радва на изключителна природа и богато биоразнообразие с цели 54 вида бозайници, 286 вида птици и 26 вида земноводни и влечуги. Четирите планини в близост до града създават различни условия за живот, които образуват 47 различни местообитания. 

Планът за интегрирано развитие на Столична община от 2021 до 2027 Програма за София  приоритизира устойчивото развитие и подобрената свързаност на общината. Основен фокус са инвестициите в биоразнообразие и природен капитал, като целта е да се увеличат териториите с богато биоразнообразие от 29 на 35 до 2027 г.

Важни моменти от този план са координираните усилия на общината, академичната общност и гражданското общество за систематизиране на наличната информация за биологичното разнообразие и събиране на актуални данни за състоянието и разнообразието на видовете, за да се подпомогне опазването на биологичното разнообразие.

Важна цел на града е да увеличи броя на защитените си зони. Затова тази година общината предложи зони в Лозенската планина да бъдат обявени за защитени с цел опазване на видовете Leucobryum glaucum и Echium russicum, които са от голямо значение на национално и европейско ниво.

Столична община има и изключително богатство от дървесна растителност, като на територията на София могат да бъдат видяни 133 вековни дървета.

Общински цели, мерки и инициативи
 • Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г. 

Програмата предвижда следните приоритети за опазване на биоразнообразието:

 1. Осигуряване на сигурност чрез превантивни мерки за намаляване на риска от аварии, наводнения, пожари и адаптация към изменението на климата;
 2. Картографиране и оценка на екосистемните услуги;
 3. Увеличаване на зелените площи, подобряване на качеството на съществуващите, както и на междублоковите пространства, включително
 4. залесяване, реконструкция на уличното озеленяване и подобряване на запустелите терени;
 5. Законодателни мерки на територията на защитените територии и зони, гарантиращи опазването на биологичното разнообразие;
 6. Ограничаване на ерозията, включително провеждане на залесителни мероприятия;
 7. Рекултивация на нарушените територии;
 8. Повишаване на осведомеността на гражданите и бизнеса относно необходимостта от участие в опазването на околната среда;
 9. Повишаване на гражданската активност и стимулиране на инициативността и доброволчеството. 
 • Вертикални градини

Столична община развива проекти за вертикални градини заедно с CityZEN. В рамките на проекта CityZen (Interreg Europe) общината стартира проекта “Направи си сам вертикална градина”, в който участваха студенти от УАСГ, предприемачи, експерти по градинарство и земеделие, дизайнери, агроеколози и специалисти по маркетинг. В резултат на това 6 различни места в София се сдобиха с вертикални градини, проектирани и изработени от гражданите. След това Столична община издаде наръчник “Направи си сам” за вертикално градинарство.

 • Зелена София

За последните 10 години от 2011 до 2021, 1465 вътрешно-блокови пространства и градини са облагородени с нова растителност по програмата “Зелена София”. Тя предлага на етажните собствености на територията на общината да обновят своите градини, като кандидатстват за безплатни растения и материали. Така стотици междублокови пространства в София постепенно са обогатени с дървета, храсти и цветя с активното участието на гражданите в създаването и поддръжката на споделени места за хората.

 • „Моето зелено училище“/ „Моята зелена детска градина“

Повече от 380 училища и градини са участвали в програмите „Моето зелено училище“ и „Моята зелена детска градина“ от 2017 г. до днес. Благодарение на инициативата, дворовете на училищата и детските градини за се сдобили с различни видове озеленяване: дървета, храсти и цветя.

 • София избира ЗЕЛЕНОТО

Общинската програма за граждански бюджет София избира цели подобряване на градската среда чрез изпълнение на проекти, предложени от гражданите и избрани от тях след гласуване. През 2022 г. темата на програмата е “София избира ЗЕЛЕНОТО”. Целта е да се даде приоритет на устойчивото развитие на града и справянето с изменението на климата. Гражданите имаха възможността да гласуват за 34 проекта, 4 от които бяха избрани за реализиране. Така зададеният бюджет от 1 000 000 лв. ще бъде разпределен за реализацията на първите 4 проекта, събрали най-много гласове на гражданите: 

 • Повече колела днес, по-чист въздух утре – Пъмп трак София – 1156 гласа (бюджет – 140 000 лв. за локацията в “Младост”);
 • Речен площад “Лъвов мост” – 1141 гласа (бюджет – 464 100 лв.);
 • Изграждане на парк “Мокренски проход” – 764 гласа (бюджет – 93 929 лв.);
 • ДВОРА – детска площадка и общностно “място” в кв. “Факултета” – 709 гласа (195 000 лв
Независими инициативи

Голямо предимство на София е силната научна общност и активното гражданско общество от експерти, неправителствени и бизнес организации, занимаващи се с изследвания и наблюдения на биоразнообразието в общината. Всички тези организации и хора събират и анализират данни за различни видове в зависимост от своите интереси. Някои от тях са: 

 • “Ние броим врабчетата”

Кампанията на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) има за цел да включи голям брой хора в мониторинга на врабчетата. Организацията поддържа база данни за видовете птици на територията на общината.

 • Големият синигер — символ на София

Благодарение на много орнитолози и любители на птиците в София, те са една от най-изследваните животински групи в града ни. Големият синигер е птица-символ на града, спечелила над 8000 гласа от столичани в конкурса, проведен през 2012 г. от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

 • Къщички и маршрути за наблюдение на птици

Различни инициативи в София целят да създават по-добри условия за гнездене на птиците, като поставят къщички за птици. 50 къщички за птици са поставени през зимата на 2021 г. само в Южния парк, където е организиран и първия маршрут за наблюдение на птици в града. 

 • ЕдноДърво

Независимата инициативата “ЕдноДърво” включва граждани в картографирането на всички градски дървета в София на дигитална карта – https://ednodarvo.io/

 • Реките на София

Инициативата на фондация “Колективът” цели да популяризира софийските реки и да ги превърне в активни публични пространства, които гражданите да използват за спорт, рекреация и култура. 

 

Ако имате проект или инициатива, свързани с природата и биоразнообразието на Столична община, ще се радваме да ни пишете на