Управление на водите

Столична община се радва на стабилно и устойчиво водоснабдяване, високо качество на водата и постоянно подобряване на услугата от регионалното водоснабдително дружество “Софийска вода”, част от Veolia. 

 Градът се снабдява почти изцяло от двата си основни източника — язовир Искър, който покрива нуждите на 80% от територията на София, и язовир Бели Искър (високопланински язовир). Други източници са водите на Витоша и алтернативни водоизточници.

EGC-2022-Kristal-1210x1210-3mmBleed10
Според Индекса за оптимизирането на използване на водните ресурси през 2021 г. София се нарежда на второ място в Западна и Източна Европа и на шесто място в света.

Проучването, обхващащо 47 количествени и качествени показатели, е разделено на три подкатегории – надеждност, достъпност и устойчивост. То показва колко успешно градовете прилагат необходимите политики, каква е изградената инфраструктура и какви мерки са предприети за оптимизиране на използването на водните ресурси.

Общински инициативи
  •  Системи за наблюдение

Софийска вода въведе система за ежедневно наблюдение на количествата вода от водоизточниците до градските зони за измерване до крайните клиенти на дружеството. Чрез тази система ще се извършва цифров мониторинг на подаваните водни количества в разпределителната мрежа на Столична община с възможност да се реагира в рамките на 24 часа.

  • Сензорна система

Софийска вода е внедрила сензорна система в основния си водоизточник – язовир Искър. Плаващата система за наблюдение на качеството на водата LG Sonic (мътност, рН, температура, разтворен кислород, фикоцианин и хлорофил) в язовира е успешно инсталирана и вече предава данни в реално време. Специализиран софтуер автоматично създава прогноза въз основа на получените данни.

  • Изследване на водното биоразнообразие 

От 2015 г. дружеството изпълнява и проект за изследване на биоразнообразието в поречието на река Искър в партньорство с Биологическия факултет на Софийския университет, като подкрепя създаването на изследователски център за иновации, в който участват СУ Св. Климент Охридски и УАСГ.

Независими инициативи
  • Чешмите в България

Инициативата “Чешмите в България” картографира съществуващите чешми и фонтани с минерална вода в София, като по този начин се насърчава използването на чешмяна вода. С помощта на тази инициатива гражданите на София могат безплатно да напълният своите бутилки с вода, като по този начин намаляват еднократната употреба на пластмасови бутилки.

  • Реките на София

Гражданската инициатива Реките на София на Фондация Колективът работи за приобщаване и социализиране на Софийските реки чрез временни намеси и организация на ежегодното събитие Фестивал: Реките на София, привлиза десетки партньори и участници и дава пример как речните корита могат да служат на града като парк.

  • Речен площад Лъвов мост

Проектът Речен площад Лъвов мост трябва да бъде завършен до края на 2023 г. с инвестиция в размер на 237 410 евро.

Ако имате проект или инициатива, свързани с управлението на водите на Столична община, ще се радваме да ни пишете на